PODMIENKY POUŽÍVANIA

1. Súhlas s podmienkami používania
Prístupom alebo používaním ktorýchkoľvek našich webových sídel, vernostného programu alebo mobilných aplikácií (spoločne ďalej len „Služby“), ku ktorým je možné mať prístup prostredníctvom rôznych médií alebo zariadení a ktoré môžu byť sprístupnené AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47 240 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5586/B (ďalej len „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), súhlasíte a zaväzujete sa riadiť sa a byť viazaný týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“).
Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu. V prípade, že nesúhlasíte s akýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok používania, nepristupujte prosím k Službám a nepoužívajte ich.
Tieto Podmienky používania platia pre akékoľvek Služby; niektoré Služby môže byť predmetom dodatočných ustanovení (pozri „Konkrétne ustanovenia platné pre našu Službu vernostného programu“ a „Konkrétne ustanovenia platné pre zisťovanie polohy“) nižšie.
Môžeme tiež poskytovať služby, ktoré nie sú predmetom týchto Podmienok používania, ale svojich vlastných podmienok (napríklad darčekové poukážky, ktoré môžeme ponúkať, sa riadia osobitnými podmienkami).

2. Služby sú určené používateľom vo veku minimálne OSEMNÁSŤ (18) rokov. Registrácia a konto
Na získanie prístupu k vernostnému programu a/alebo k niektorým z našich Služieb prostredníctvom našich mobilných aplikácií alebo webových sídel môžete byť vyzvaní, aby ste si u nás zriadili konto. Zriadenie konta u nás a poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné.
Pri zriaďovaní vášho konta u nás budete musieť dokončiť príslušný proces registrácie, pričom vám budú ponúknuté nasledovné možnosti:
zriadenie konta použitím odkazu na vernostnú kartu, ktorú sme vám už vydali (t.j. zadaním kódu uvedeného pod čiarovým kódom vernostnej karty alebo oskenovaním tohto čiarového kódu) a potvrdenie vašich osobných údajov (t.j. mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy, PSČ, pohlavia, telefónneho čísla a e-mailovej adresy); alebo
zriadenie konta tým, že nám poskytnete požadované informácie (t.j. meno a priezviska, e-mailovú adresu, dátum narodenia, adresu, PSČ, pohlavie a telefónne číslo) a zvolenie si hesla; alebo
zriadenie konta použitím vášho konta na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter.
V každom prípade sa zaväzujete, že nám poskytnete presné a úplné údaje a že v prípade potreby tieto údaje zaktualizujete.
Po zriadení bude konto automaticky prepojené a priradené k vernostnej karte, ktorú sme vám vydali pred zriadením konta.
Ak nie ste v čase zriaďovania konta majiteľom nami vydanej vernostnej karty, zriadenie konta bude u nás automaticky viesť k vytvoreniu vernostnej karty. Beriete na vedomie, že vernostný program a vernostná karta sú osobnej povahy a sú vyhradené fyzickým osobám na ich vlastné a nekomerčné používanie. Nemôžu byť prevedené a vernostná karta v žiadnom prípade nepredstavuje platobnú kartu. Súhlasíte s tým, že vernostný program môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu neobmedzene pozmeniť, pozastaviť alebo ukončiť.
Ak ste si zvolili spojenie prostredníctvom vášho konta na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter, na prístup ku kontu budete vyzvaní prihlásením prostredníctvom vášho hesla na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter. Vo všetkých ostatných prípadoch budete vyzvaní prihlásiť sa prostredníctvom vášho emailu a zvoleného hesla.
Súhlasíte s tým, že nás budete bezodkladne informovať o akomkoľvek neoprávnenom používaní vášho konta na prístup k Službám na adrese info@aupark-bratislava.sk.
Upozorňujeme vás, že ak sa chcete stať iba členom nášho vernostného programu bez zriadenia si konta u nás pre ostatné Služby ponúkané prostredníctvom našich mobilných aplikácií alebo webových sídel alebo ak chcete používať výhody fyzickej vernostnej karty, prečítajte si prosím konkrétne ustanovenia týkajúce sa zriadenia vernostnej karty nižšie („Konkrétne ustanovenia platné pre našu Službu vernostného programu“).

3. Externé linky a obsah
Hypertextové linky zo Služieb alebo oznámenie, ktoré dostanete zo Služieb, môžeme odporučiť webovým sídlam - tretím osobám alebo internetovým zdrojom. Žiadne z týchto webových sídel alebo internetových zdrojov nekontrolujeme.
Výslovne beriete na vedomie, že v žiadnom prípade nie sme zodpovední za žiadne informácie, obsah, produkty, služby alebo materiál dostupný na webových sídlach tretích osôb alebo na internetových zdrojoch ani za žiadne údajné alebo skutočné škody vyplývajúce z prístupu k takýmto informáciám, obsahu, produktom, službám alebo materiálu dostupnému na webových sídlach tretích osôb alebo internetových zdrojoch alebo z ich používania.

4. SÚKROMIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak používate Služby, za účelom poskytnutia Služieb, ktoré si vyžadujú overenie vašej totožnosti, a za účelom riadenia a zlepšenia nášho obchodného vzťahu vás vyzveme, aby ste nám poskytli vaše osobné údaje alebo informácie Niektoré informácie sú nevyhnutné na poskytnutie a riadenie Služieb, zatiaľ čo iné nám umožnia lepšie vás spoznať a prispôsobiť preto naše Služby vašim potrebám.
prílohe si prosím prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je detailne vysvetlené, ktoré osobné údaje budú spracúvané, a opísané vaše práva ako dotknutej osoby a ktoré vám poskytnú všetky povinné informácie.

5. Duševné vlastníctvo
5.1 Náš obsah
Služby, ktoré zahŕňajú akýkoľvek softvér používaný v súvislosti so Službami a celým ich obsahom (vrátane, avšak bez obmedzenia, redakčného obsahu, databázy, návrhu stránky, operačného softvéru, fotografií, obrázkov, grafiky, videí, zvukov, máp, log, ochranných známok, informácií a akýchkoľvek prvkov akéhokoľvek druhu tvoriacich Služby (spoločne ďalej len „Obsah“), sú chránené príslušnými právnymi predpismi o  autorských právach, ochranných známkach, servisných značkách, patentoch alebo ostatných majetkových právach, ktoré vlastníme, kontrolujeme alebo licencujeme alebo na ktoré nám bola poskytnutá licencia.
Udeľujeme vám osobnú, nevýhradnú, celosvetovú, neprevoditeľnú, obmedzenú a odvolateľnú licenciu na prístup k Službám a ich používanie iba pre osobné použitie na akomkoľvek počítači alebo mobilnom zariadení po dobu vášho používania Služieb.
Pokiaľ to v týchto Podmienok používania nie je uvedené inak, všetky Služby alebo Obsah alebo ich časť nesmú byť kopírované, znázorňované, reprodukované, opäť používané, opäť zverejnené, vyvesené, verejne vystavené alebo prednesené, prenesené, prispôsobené, preložené, použité pri výrobe odvodených diel, predané, postúpené, sublicencované, spätne analyzované, spätne zostavené, čiastočne alebo úplne vyňaté alebo distribuované na akomkoľvek médiu s výnimkou, ak je to povolené príslušnými právnymi predpismi.
Nedodržanie týchto ustanovení predstavuje porušenie a môže mať za následok civilné a/alebo trestné postihy. My alebo osoby, ktoré nám udelili licencie, si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky voči komukoľvek, kto nedodrží tieto ustanovenia.
5.2 Váš obsah
Prostredníctvom Služieb môžete vytvárať, prispievať, nahrávať, vkladať, odosielať alebo sprístupňovať informácie, texty, redakčný obsah, fotografie, obrázky, grafiku, videá, zvuky, logá, ochranné známky a akékoľvek materiály akéhokoľvek druhu, ktoré ste predložili, uložili alebo zdieľali počas používania Služieb (spoločne ďalej len „Váš obsah“).
Vlastníctvo a akékoľvek iné majetkové práva, ktoré máte na Váš obsah, si ponechávate. Vytváraním, prispievaním, nahrávaním, vkladaním, predkladaním alebo sprístupnením Vášho obsahu prostredníctvom Služieb však súhlasíte s udelením nám a našim spriazneným spoločnostiam celosvetovej, bezodplatnej, nevýhradnej, ďalej licencovateľnej a prevoditeľnej licencie na používanie, reprodukovanie, znázorňovanie, verejné vystavovanie, zverejňovanie, prispôsobovanie, preformátovanie, využívanie a prekladanie Vášho obsahu na akékoľvek médium a v súvislosti so Službami v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Táto licencia bude trvať až do uplynutia jedného roka po uzatvorení vášho konta, bez ohľadu na dôvody tohto uzatvorenia.

6. vaša zodpovednosŤ
6.1 Používateľský obsah a správanie
Funkcionality Služieb vám umožňujú zdieľať Váš obsah a informácie prostredníctvom Služieb, vrátane zdieľania informácií na sociálnych sieťach. Za všetkých okolností však ste a zostávate výlučne zodpovední za používanie Služieb a celého Vášho obsahu.
Súhlasíte s tým, že Váš obsah alebo Služby nebudete používať na žiadne nezákonné alebo nevhodné účely, vrátane, avšak bez obmedzenia:
prispievania, poskytovania, vkladania, nahrávania, predkladania alebo iného použitia akéhokoľvek Vášho obsahu na Služby, ktorý sa prieči verejnému poriadku alebo mravnosti, je nezákonný, zastrašujúci, prenasledujúci, obťažujúci, násilný, zneužívajúci, pre iných škodlivý, nečestný, ohovárajúci, obscénny, urážlivý, má pornografický obsah, narušuje súkromie inej osoby, je nenávistný alebo rasovo a etnicky diskriminujúci alebo inak nežiadúci, alebo ktorý podporuje alebo nabáda na nezákonnú činnosť;
prispievania, poskytovania, vkladania, nahrávania, predkladania alebo iného použitia akéhokoľvek Vášho obsahu na Služby, ktorý porušuje akékoľvek právne predpisy alebo nariadenia alebo práva tretej osoby, vrátane akéhokoľvek autorského práva, ochrannej známky, obchodného tajomstva, patentu, práv duševného vlastníctva, práv na súkromie, práv na publikovanie alebo iných osobných alebo majetkových práv;
prispievania, poskytovania, vkladania, nahrávania, predkladania alebo iného použitia akejkoľvek „nevyžiadanej správy“, marketingových materiálov, nevyžiadanej alebo neoprávnenej inzercie alebo akejkoľvek inej formy ponúkania prostredníctvom Služieb;
používania akýchkoľvek vírov, časovaných bômb, cancelbotov, malvéru, červov, škodlivého kódu, vád, trójskych koní, poškodených súborov alebo akéhokoľvek iného počítačového kódu, súborov alebo programov navrhnutých na rušenie, ničenie, obmedzenie alebo poškodenie bežnej prevádzky Služieb, serverov alebo sietí súvisiacich so Službami;
ubližovania alebo pokusu ublížiť deťom akýmkoľvek spôsobom;
vytvorenia falošnej totožnosti za účelom zavádzania iných osôb;
používania technológie, automatizovaných systémov akými sú „boty“, „pavúky“ alebo „vyhľadávacie roboty“ alebo ostatných prostriedkov na zhromažďovanie alebo získanie prístupu k neoprávnenému obsahu alebo neverejným priestorom;
používania akýchkoľvek nástrojov na vyťažovanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrahovanie údajov;
pokusov o skúšanie, skúmanie alebo skenovanie zraniteľnosti akéhokoľvek systému alebo siete pripojenej k Službe alebo pokusov o prelomenie bezpečnosti alebo opatrení na zisťovanie totožnosti;
inzercie alebo ponúk na predaj alebo kúpu akéhokoľvek tovaru alebo služieb na akýkoľvek obchodný účel.
Váš obsah umiestnený na Službách nesledujeme. Vyhradzujeme si však právo, ale neprijímame povinnosť, skúmať Váš obsah a odstrániť alebo zmazať podľa nášho vlastného uváženia akýkoľvek Váš obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky používania. Takisto nesledujeme alebo neobmedzujeme komunikáciu medzi používateľmi prostredníctvom Služieb.
Výslovne beriete na vedomie, že v prípade prístupu k Službám môžete dostávať alebo byť vystavený obsahu, tovaru alebo službám, ktoré môžete považovať za nevhodné, nepresné, zavádzajúce, ohovárajúce, obscénne alebo inak urážlivé. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za žiadnu žalobu v súvislosti akýmkoľvek takýmto obsahom Služieb. Avšak v prípade, že identifikujete nezákonný obsah, oznámte nám to prosím na adresu info@aupark-bratislava.sk..
Nedodržanie ustanovení týchto Podmienok používania môže mať za následok varovanie a/alebo bezprostredné pozastavenie alebo uzatvorenie vášho konta bez predchádzajúceho oznámenia bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek žaloby, ktoré by mohli byť iniciované.
6.2 Vaše povinnosti
Ste úplne zodpovední za zachovanie mlčanlivosti o vašich heslách a identifikačných údajoch o vašom konte. Nie sme zodpovední za žiadne následky vyplývajúce z používania vášho konta neoprávnenou treťou osobou. Ste tiež zodpovední za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pod vašim kontom. Odporúčame vám zvoliť si silné heslo a pravidelne ho meniť, aby ste obmedzili riziká neoprávneného prístupu k vášmu kontu.
Ste a za všetkých okolností zostávate výlučne zodpovední za Váš obsah, ktorý prenesiete na Služby, za vaše používanie Služieb a za všetky činnosti uskutočnené pod vašim kontom. Ste teda zodpovední za správne nastavenie alebo prijatie všetkých primeraných opatrení na udržanie primeranej bezpečnosti, ochrany a zálohovania Vášho obsahu, vrátane vašich vlastných údajov a/alebo softvéru uloženého na vašom počítači a/alebo mobilnom zariadení voči akýmkoľvek útokom.
Beriete tiež na vedomie a súhlasíte s tým, že používaním Služieb získavate prístup, sťahujete alebo inak získavate informácie, materiály alebo údaje podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko a ste výlučne zodpovední za akékoľvek škody na vašom počítačovom systéme alebo za straty údajov vyplývajúce zo sťahovania takýchto informácií, materiálov alebo údajov.
Všetky zariadenia (vrátane počítača, mobilného zariadenia, atď.) na umožnenie prístupu k Službám a ich používanie musíte zabezpečiť pri dodržiavaní príslušných právnych predpisov a nariadení, vrátane, avšak bez obmedzenia, právnych predpisov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.

7. Naše povinnosti
Služby, ktoré poskytujeme, sú iba na informačné účely. Napriek tomu, že vykonávame všetko primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby Obsah Služieb bol súčasný, presný, úplný a aktuálny, Služby poskytujeme „tak, ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk. Výslovne súhlasíte s tým, že Služby používate na svoje výhradné riziko.
V plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nezodpovedáme (1) za škodu, stratu alebo akékoľvek následky vyplývajúce z akéhokoľvek používania Služieb alebo ich Obsahu alebo za Váš obsah, ktorý môžete zverejniť na Službách, a (2) voči vám za žiadané nepriame škody alebo straty ako aj akékoľvek nepodstatné škody, náhradu škody spôsobenú ušlým ziskom, skutočnú škodu spôsobenú použitím alebo údajmi vyplývajúcimi z používania alebo prevádzky Služieb.
Výslovne beriete na vedomie, že (i) Služby nie sú bez chýb alebo vírusov, (ii) pripojenie k Službám nesie so sebou riziká, ktoré sú vlastné akémukoľvek pripojeniu a prenosu cez internet a mobilné telefónne siete, najmä vo vzťahu k rýchlosti prenosu dát, žiadosti o poskytnutie informácií alebo času vybavenia pri konzultáciách a technickému výkonu, (iii) nemáme žiadnu kontrolu nad sieťami alebo webovými sídlami tretích osôb, ku ktorým môžete mať prístup počas vášho používania Služieb, (iv) nie sme zodpovední za žiadnu stratu dát, neuloženie, zlé doručenie alebo neskoré doručenie akýchkoľvek údajov alebo materiálov prostredníctvom Služieb, a (v) odmietame akékoľvek záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruk týkajúcich sa predajnej/uspokojivej kvality alebo vhodnosti pre účel alebo potrebu Obsahu a Služieb.
8. Konkrétne ustanovenia platné pre našu Službu vernostného programu a fyzickú vernostnú kartu
Náš vernostný program je bezplatný a umožňuje vám využívať ponuky, propagácie a informácie týkajúce sa nášho vernostného programu tak, ako je to bližšie uvedené na našom webovom sídle.
Aby ste mali prospech z nášho vernostného programu, mali by ste si u nás zriadiť konkrétne konto tak, ako je to uvedené nižšie. Ak chcete využívať virtuálnu verziu vernostnej karty a/alebo ostatných Služieb, ktoré ponúkame prostredníctvom našich mobilných aplikácií alebo webových sídel, vrátane vernostného programu, pozrite si prosím vyššie uvedené všeobecné ustanovenia týkajúce sa registrácie a konta („Registrácia a konto“).
Náš vernostný program a fyzická vernostná karta sú vám k dispozícii na požiadanie prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:
v nákupnom centre: (i) choďte priamo na recepciu nášho obchodného centra; (ii) vyplňte požadované informácie do príslušného formulára; a (iii) hosteska vám bezodkladne zriadi a doručí vašu osobnú vernostnú kartu; alebo prostredníctvom nášho webového sídla: (i) navštívte naše webové sídlo a vyplňte registračný formulár týkajúci sa vernostného programu, ktorý je k dispozícii na našom webovom sídle, alebo použite svoje konto na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter; (ii) bude vám pridelený identifikačný údaj a bude vám zaslaný e-mailom; (iii) vytlačte e-mail a choďte s ním na recepciu príslušného nákupného centra; a (iv) hosteska vám bezodkladne zriadi a doručí vašu osobnú vernostnú kartu.<0}
Ak sa po zriadení rozhodnete využívať naše ostatné Služby alebo odhmotnenú verziu vernostnej karty, pozrite si prosím vyššie uvedené všeobecné ustanovenia týkajúce sa registrácie a konta („Registrácia a konto“), predovšetkým spôsob zriadenia konta použitím odkazov na vernostnej karte, ktorú sme vám už vydali.
V každom prípade sa zaväzujete, že nám poskytnete presné a úplné údaje a že tieto údaje budete aktualizovať vždy, keď to bude potrebné.
Beriete na vedomie, že vernostný program a vernostná karta sú osobnej povahy a sú vyhradené fyzickým osobám na ich vlastné a nekomerčné používanie. Nemôžu byť prevedené a vernostná karta v žiadnom prípade nepredstavuje platobnú kartu. Ste úplne zodpovední za zachovanie mlčanlivosti o vašich heslách a identifikačných údajoch o vašom konte. Nie sme zodpovední za žiadne následky vyplývajúce z používania vášho konta neoprávnenou treťou osobou. Ste tiež zodpovední za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pod vašim kontom. Súhlasíte s tým, že nás budete bezodkladne informovať o akomkoľvek neoprávnenom používaní vášho konta na prístup k Službám na adresu info@aupark-bratislava.sk..
Súhlasíte s tým, že vernostný program môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu voľne pozmeniť alebo pozastaviť.
Systém, ktorý je súčasťou vernostnej karty, je založený na technológii RFID (technológia rádiofrekvenčnej identifikácie). RFID využíva elektromagnetické polia na prenos dát, na účely automatickej identifikácie a sledovania tagov spojených s vernostnou kartou. Ak vám však tento proces nevyhovuje, používajte prosím virtuálnu verziu vernostnej karty, ktorá je k dispozícii prostredníctvom našej mobilnej aplikácie.
Ak vám však tento proces nevyhovuje, používajte prosím virtuálnu verziu vernostnej karty, ktorá je k dispozícii prostredníctvom našej mobilnej aplikácie.

9. Konkrétne ustanovenia platné pre zisťovanie polohy
9.1 Služba „Stretni sa s mojimi priateľmi“
Prostredníctvom niektorých našich mobilných aplikácií ponúkame Službu s názvom „Stretni sa s mojimi priateľmi“. Prístup k tejto Službe získate iba ak ste si zriadili u nás konto a iba prostredníctvom vášho mobilného zariadenia. Ďalšie informácie o registrácii sú uvedené vo vyššie uvedených všeobecných ustanoveniach týkajúcich sa registrácie a konta („Registrácia a konto“).
Služba „Stretni sa s mojimi priateľmi“ umožňuje svojim používateľom zdieľať informácie o svojej polohe v rámci nášho nákupného centra so svojimi priateľmi, ktorí túto Službu tiež používajú. Používatelia teda môžu navštíviť nákupné centrum samostatne s vedomím, že sa v ňom nachádzajú ich priatelia a stretnúť sa s nimi na konkrétnom meste, prípadne navrhnúť iné miesto stretnutia. Okrem toho budete môcť prostredníctvom Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“ zisťovať polohu niektorých našich zamestnancov alebo dodávateľov, ktorí sú v nákupnom centre poverení konkrétnymi úlohami (napr. osobní asistenti nákupu, šéfkuchári zodpovední za lekcie varenia).
Na to, aby mohla byť na mape zistená vaša poloha, budete požiadaní o aktiváciu funkcionality Bluetooth na vašom smartfóne. Ak si chcete pozrieť iba mapu a polohu vašich kontaktov, aktivácia funkcionality Bluetooth sa nevyžaduje.
Pri vašom prvom pripojení sa na Službu „Stretni sa s mojimi priateľmi“ vás požiadame o súhlas s umožnením zisťovania polohy na vašom mobilnom zariadení a zdieľaním údajov o vašej polohe.
Ak budete súhlasiť so zisťovaním polohy na vašom mobilnom zariadení a so zdieľaním údajov o vašej polohe, toto nastavenie bude účinné okamžite a bude účinné pre akékoľvek ďalšie spojenia, pokiaľ nepoužijete funkcionalitu „viditeľný/neviditeľný“, ktorá sa nachádza priamo na mape, na dočasnú zmenu vašich nastavení týkajúcich sa zisťovania polohy. Zisťovanie polohy môžete tiež kedykoľvek v nastaveniach vášho profilu trvalo znemožniť.
Okrem toho, ak ste na zriadenie vášho konta u nás použili svoje konto na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter, budete schopní zistiť polohu vašich kontaktov z týchto sociálnych sieti, ktoré tiež používajú Službu „Stretni sa s mojimi priateľmi“ a požiadať ich o poskytnutie údaju o ich polohe.
Všetky pravidlá zdieľania polohy môžete nastaviť prostredníctvom nastavenia vašich kont výberom jednej z nasledujúcich možností:
chcem byť viditeľný pre všetkých ostatných používateľov Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“; alebo
chcem byť viditeľný iba pre moje kontakty; alebo
nechcem byť viditeľný pre žiadnych používateľov Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“.
Parametre dôvernosti, ktoré ste nastavili, budú zaregistrované a budú platiť vždy, keď budete používať mobilnú aplikáciu. Okrem toho budete mať kedykoľvek priamy prístup k možnosti „viditeľný/neviditeľný“ priamo na mape a na dobu trvania aktuálnej návštevy budete môcť dočasne zmeniť nastavenia týkajúce sa ochrany súkromia.
Vašu polohu nebudete môcť zdieľať mimo nášho nákupného centra. Možnosť zistenia polohy sa aktivuje vysielačmi, ktoré sú nainštalované iba v spoločných častiach nákupného centra.

Vzhľadom na vyššie uvedené výslovne súhlasíte s tým, že niektoré funkcionality Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“ sú založené na údajoch o vašej polohe, najmä geografickej polohe vášho mobilného zariadenia vo vnútri nášho nákupného centra.
Na účely poskytovania Služieb si preto niektoré jej funkcionality Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“ môžu vyžadovať, aby ste nám zaslali údaje o vašej polohe a tieto údaje o vašej polohe boli zdieľané so všetkými ostatnými používateľmi Služieb alebo iba s vašimi kontaktmi, v závislosti od konfigurácie vašich Služieb.
Ak súhlasíte so zisťovaním polohy vášho mobilného zariadenia a so zdieľaním údajov o vašej polohe, súhlasíte s používaním a zdieľaniam údajov o vašej polohe s tretími osobami v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami a s tretími osobami. Ďalšie informácie nájdete na našich Zásadách ochrany osobných údajov na https://www.aupark-bratislava.sk/privacypolicy.
9.2 Ostatné Služby
S vašim predchádzajúcim súhlasom môžeme počas doby, keď je overená vaša totožnosť na našich mobilných aplikáciách, zhromažďovať a spracúvať informácie týkajúce sa vašej polohy v rámci nášho nákupného centra za účelom merania frekvencie a trvania vašich návštev a vašich plánov ciest v našom nákupnom centre. Na základe takejto frekvencie, trvania a plánov ciest a s vašim predchádzajúcim súhlasom vám poskytneme vernostné výhody a propagačné materiály.
Pri vašom prvom prihlásení do našej mobilnej aplikácie vás požiadame o udelenie súhlasu s umožnením zisťovania polohy na vašom mobilnom zariadení. Ak umožníte, aby vaše mobilné zariadenie zisťovalo vašu polohu, toto nastavenie bude účinné okamžite a bude účinné pre akékoľvek ďalšie spojenia s našou mobilnou aplikáciou a pre akékoľvek ďalšie návštevy v našom nákupnom centre. Zisťovanie polohy na vašom mobilnom zariadení môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nastavení pre vaše mobilné zariadenie.
Ak súhlasíte so zisťovaním polohy vášho mobilného zariadenia a so zdieľaním údajov o vašej polohe, súhlasíte s používaním a zdieľaniam údajov o vašej polohe s tretími osobami. Ďalšie informácie nájdete na našich Zásadách ochrany osobných údajov na https://www.aupark-bratislava.sk/privacypolicy.

10. DODATOČNÉ SLUŽBY
Na vylepšenie vášho zážitku z návštevy našich obchodných centier sme vyvinuli nové služby „Inteligentné parkovanie“ a „Príjazd a odjazd“.
Keď sa prihlásite do vášho používateľského konta s cieľom použiť službu „Inteligentné parkovanie“, na umožnenie zistenie polohy vášho auta na parkoviskách našich nákupných centier spracúvame osobné údaje. Ak sa však neprihlásite do vášho používateľského konta, žiadne osobné údaje sa nebudú spracúvať.
Ak budete chcieť využívať službu „Príjazd a odjazd“, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri otváraní vášho používateľského konta. Najmä evidenčné číslo vozidla umožňuje automatické otvorenie parkovacích závor po vašom príjazde alebo pred vašim odchodom z našich nákupných centier.
Okrem toho môžeme spracúvať vaše osobné údaje v dôsledku použitia služieb „Inteligentné parkovanie“ a „Príjazd a odjazd“, aby sme vás informovali o akýchkoľvek nových službách, ktoré môžeme vytvoriť a ktoré môžu byť pre vás zaujímavé.
Osobné údaje sa nezdieľajú s tretími osobami a/ani sa neposkytujú tretím osobám ani sa nepoužívajú na žiadne iné účely okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie. V súlade s paragrafom 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo pristupovať, opravovať alebo mazať vaše osobné údaje.

11. Prevod
Oprávňujete nás previesť, postúpiť alebo delegovať ktorékoľvek z našich práv a povinností podľa týchto Podmienok používania na akúkoľvek tretiu osobu.

12. Oddeliteľnosť
Ak sa ktorákoľvek časť týchto Podmienok používania bude uznaná neplatnou, nulitnou alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľnou, tieto Podmienky používania sa považujú za oddeliteľné a zostávajúca časť zostáva účinná.

13. Aktualizácie Podmienok používania
Tieto Podmienky používania môžeme priebežne upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok používania nadobudnú účinnosť po zverejnení upravených Podmienok používania prostredníctvom Služieb. Ak vykonané zmeny, o ktorých sme presvedčení že sú zásadné a že si vyžadujú váš súhlas v súlade s platnými právnymi predpismi, oznámime vám to prostredníctvom Služieb a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

14. Rozhodné právo a jurisdikcia
Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú podľa práva krajiny, v ktorej sme zaregistrovaní a podliehame výlučnej právomoci takejto krajiny.

 

_______________________________________________________________________________________

POLITIKA POUŽÍVANIA COOKIES

Pri návšteve našej webovej stránky používame cookies alebo podobné technológie, aby sme vám zabezpečili dobrý zážitok a zhromaždili informácie o spôsobe, akým používate našu webovú stránku, s cieľom vylepšiť ho. Toto používanie je bližšie opísané v časti „COOKIES“ nižšie.

COOKIES 

Čo sú to cookies?

1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného telefónu pri návšteve webovej stránky. Vo veľkej miere sa používajú na sfunkčnenie webových stránok alebo na efektívnejšie fungovanie webových stránok. Cookies pomáhajú webovej stránke rozpoznať vaše zariadenie a zapamätať si informácie o vašej návšteve (napr. váš preferovaný jazyk, veľkosť písma, iné preferencie a informácie o vašej aktivite). 

Ako používame súbory cookies?

2. Keď vstúpite na našu stránku a používate ju, umiestňujeme súbory cookies do vášho internetového prehliadača („cookies prvej strany“). 

Cookies používame na to, aby sme mohli poskytovať Služby podľa vašich požiadaviek, na uľahčenie orientácie na našej webovej stránke a na používanie jej prvkov tak, aby sme vám poskytli bezproblémový zážitok. Predovšetkým vám poskytujeme službu „Zapamätaj si ma“.


3. Používame tiež cookies, ktoré ukladajú tretie strany („cookies tretích strán“). Používame predovšetkým reklamné riešenia Google DoubleClick a Facebook reach, aby sme vám poskytli cielenú reklamu na základe vašich záujmov, ako aj aby sme zlepšili vykazovanie výkonnosti kampaní.    

Okrem toho používame nástroje:
- Google Analytics na zmeranie štatistík návštevnosti a používania, aby sme pochopili, ako návštevníci vstupujú na našu webovú stránku a ako ju používajú. Informácie zhromaždené pomocou cookies používame na zlepšenie našich Služieb a na vytvorenie celkových štatistík o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Upozorňujeme vás, že Google v tomto kontexte zhromažďuje vaše osobné údaje prostredníctvom používania Google Analytics na našej webovej stránke pre svoje vlastné účely. Na webovej stránke www.google.com/policies/privacy/partners/ sa môžete dozvedieť viac o tom, ako Google používa Google Analytics a ako zhromažďuje a spracúva údaje. 
- UX ANALYTICS od Content Square, ktorá Nám pomáha porozumieť zákazníkovej ceste na našej webovej stránke. Cookies zbierajú nasledovné informácie:
Technické informácie o zariadení, ktoré používate, ako typ zariadenia, operačný systém a internetový prehliadač.
Štatistické informácie zameriavajúce sa na Vaše používanie webovej stránky, ako pohyby kurzorom (myšou), rolovanie a čas kliknutia alebo zdroj návštevnosti.
Údaje o pripojení, ako cookies identifikátory a identifikátory IP adries. V tomto prípade , UX ANALYTICS cookies skrátia posledný oktet (3 číslice) používateľskej IP adresy a nahradia ho „x“. Uvedený proces sa uskutočňuje v čo najskoršom štádiu bezprostredne po zbere a pred spustením akejkoľvek geolokácie. IP adresy sú spracúvané iba na výpočet regionálnej geolokácie našich návštevníkov a nikdy nie sú prepojené s inými informáciami alebo dátami, ktoré by mohli identifikovať jednotlivca.
Používame zhromaždené údaje na vypracovanie súhrnnej štatistiky o tom, ako je naša webová stránka používaná návštevníkmi. Tieto informácie nám umožňujú zistiť, ktoré obsahy vyvolávajú väčší záujem a zlepšujú ergonómiu a výkonnosť webovej stránky bez toho, aby identifikovali konkrétnych jednotlivcov. Upozorňujeme, že v tomto kontexte môže Content Square spracúvať zhromažďované informácie pre vlastnú potrebu, na získanie vlastnej anonymnej štatistiky za účelom zlepšenia svojich služieb a vytvárania správ. Viac informácií o UX ANALYTICS získate na https://www.contentsquare.com/en_uk/privacy-policy.

Okrem vyššie uvedeného upozorňujeme, že UX ANALYTICS nepovoľuje zber nasledovných údajov:
údaje v poliach formulárov;
čo zadávate na klávesnici; ani
úplné IP adresy.
Vezmite prosím na vedomie, že profilovanie ani cezhraničné presuny dát nenastávajú pri použití UX ANALYTICS. 

4. Informácie sú uchovávané na maximálne obdobie trinástich (13) mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia vás opäť požiadame o udelenie vášho súhlasu. 

Ako môžete spravovať vaše preferencie ohľadom cookies?

5. Vaše preferencie ohľadom cookies môžete kedykoľvek zadať alebo zmeniť. Upozorňujeme vás však, že keď zablokujete všetky cookies, nebudete mať plný prístup ku všetkým funkciám a stránkam našej webovej stránky.
 
6. Väčšina prehliadačov a zariadení vám umožňuje spravovať vaše preferencie ohľadom cookies zmenou nastavení vášho prehliadača.

7. Váš prehliadač môžete nastaviť na:
automatické odmietanie alebo akceptáciu všetkých cookies;
automatické odmietanie alebo akceptáciu cookies prvej strany a/alebo cookies tretích strán;
zobrazenie oznámenia pred tým, ako sa akékoľvek cookies uložia, čo vám dáva možnosť rozhodnúť sa, či ich akceptujete.

Ak teda budete súhlasiť s naším používaním cookies, ale neskôr sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, prostredníctvom nastavení vášho prehliadača môžete súbory, ktoré boli nastavené, zmazať a/alebo zmeniť nastavenia vášho prehliadača tak, aby ste zablokovali ďalšie cookies alebo ďalšie špecifické cookies. Funkcia „Pomoc“ vášho prehliadača by vám mala povedať ako. Nasledujúce odkazy takisto poskytujú pokyny na správu nastavení cookies v bežne používaných prehliadačov:
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)
Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Okrem toho, ak nechcete
- používať službu Google Analytics na svojom prehliadači, môžete:
si nainštalovať doplnok (add-on) prehliadača pre službu Google Analytics na webovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
použiť nastavenia pre reklamy;
použiť nastavenia pre mobilné reklamy;
odvolať svoj súhlas prostredníctvom systému odvolávania súhlasov spotrebiteľov iniciatívy Network Advertising dostupného na nasledujúcom odkaze: http://optout.networkadvertising.org/#!/
- používať službu UX ANALYTICS od Content Square na svojom webovom internetovom prehliadači, môžete:
navštíviť tento link http://optout.content-square.net/, vybrať „I WISH TO OPT-OUT“ a kliknúť na „SUBMIT“.

8. Navyše môžete navštíviť webovú stránku www.aboutcookies.org, ktorá obsahuje komplexné informácie o spôsobe, akým je to možné vykonať vo veľkom množstve prehliadačov.

Okrem toho môžete použiť inú online službu, ktorá vám umožní spravovať reklamné cookies uložené vo vašich zariadeniach: http://www.youronlinechoices.com/.V20180427