Zásady ochrany osobných údajov vo Vernostnom programe Aupark

Dátum poslednej revízie Zásad ochrany osobných údajov: február 2021.

Nižšie uvedené Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako Prevádzkovatelia (ďalej definovaní nižšie) zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci nášho Vernostného programu (vrátane prístupu k vášmu vernostnému účtu v rámci webových stránok a aplikácie nákupného centra, ďalej ako „Služby“).

 

Zásady ochrany osobných údajov popisujú:

1 / Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

2 / Zhromažďovanie osobných údajov

3 / Podrobnosti o spracovaní osobných údajov

4 / Prenos a zdieľanie osobných údajov

5 / Bezpečnosť osobných údajov

6 / Spracovanie údajov v EHP a mimo EHP

7 / Vaše práva v postavení dotknutej osoby

8 / Zisťovanie polohy / údaje o polohe

9 / Automatické rozhodovanie / profilovanie

10 / Prenos údajov v prípade zmeny vlastníctva

11 / Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov

 

 

1/ Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ na miestnej úrovni :

AUPARK a. s.

So sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47 240 377

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5586/B

Prevádzkovateľ na miestnej úrovni spracúva vaše osobné údaje v kontexte uvedenom nižšie.

 

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny :

Unibail Management S.A.S.

Akciová spoločnosť s kapitálom 20 000 000€      

So sídlom 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paríž, Francúzsko

Zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 414 878 389

 

AUPARK a.s. a Unibail Management S.A.S, resp. ich tímy pre ochranu osobných údajov je možné kontakovať prostredníctvom e-mailu data@aupark-bratislava.sk alebo poštou na adrese Einsteinova 18, 851 01 Bratislava.

 

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny spracúva vaše osobné údaje, aby pomáhal  Prevádzkovateľa na miestnej úrovni a zabezpečil riadenie na úrovni skupiny.

Niektoré z úloh môžu byť špecificky pridelené buď Prevádzkovateľovi na miestnej úrovni alebo Prevádzkovateľovi na úrovni skupiny nasledovne:

 

Postavenie Prevádzkovateľa na miestnej úrovni:

Prevádzkovateľ na miestnej úrovni spracúva vaše osobné údaje v súvislosti s komunikáciou a informáciami o konkrétnych výhodách Vernostného programu, udalostiach v nákupnom centre a v súvislosti s poskytovaním ponúk Vernostného programu.

 

Postavenie Prevádzkovateľa na úrovni skupiny:

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny uzavrel s poskytovateľmi služieb viacero zmlúv o spracovaní osobných údajov a zmlúv o poskytovaní služieb za účelom technického zabezpečenia registrácie do Vernostného programu, alebo sťahovania a používania aplikácie nákupného centra.

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny tiež zabezpečuje prípravu komunikácie koordinovanej na úrovni skupiny, ktorá bude zasielaná Prevádzkovateľom na lokálnej úrovni. Prevádzkovateľ na úrovni skupiny bude ďalej spolupracovať s tretími stranami za účelom prípravy ponúk prístupných členom Vernostného programu.

Prevádzkovateľ na úrovni skupiny spracúva vaše osobné údaje za účelom:

 • Zabezpečenia a správy vašej registrácie do Vernostného program
 • Analýzy vášho správania v prostredí nákupného centra ako je podrobnejšie uvedené v tabuľke nižšie (3.1) s cieľom prispôsobenia propagačných ponúk a materiálov, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám a potrebám.

 

Prevádzkovateľ na miestnej úrovni a Prevádzkovateľ na úrovni skupiny vystupujú spoločne a budú ďalej uvádzaní ako „Prevádzkovatelia“ alebo “my” v príslušnom tvare.

 

2/ Zhromažďovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje  získavame viacerými odlišnými spôsobmi:

 • priamo od vás a/alebo
 • na základe vášho používania Služieb

 

 1. Pri používaní vašej vernostnej karty, vrátane digitálnej formy, vtedy, keď je vaša vernostná karta skenovaná, zhromažďujeme a spracúvame informácie týkajúce sa: typu služby, pre ktorú bolo vaše členstvo vo vernostnom programe použité (návšteva udalostí, narodeninový darček) a teda vašej prítomnosti v nákupnom centre.
 2. Pri používaní aplikácie alebo vášho užívateľského profilu na webovej stránke nákupného centra zhromažďujeme a spracúvame informácie týkajúce sa: frekvencie a trvania vašich návštev, vašich plánov ciest a miest, kde sa nachádzate (s predchádzajúcim písomným súhlasom), podrobnejšie uvedené v článku 8. - Zisťovanie polohy.
 3. Pri používaní webovej stránky môžu byť vaše údaje spracované na účely cookies. Všetky podrobnosti o pravidlách používania cookies nájdete v Podmienkach používania.

 

Podrobnosti ohľadom rôznych spôsobov zhromažďovania sú uvedené v časti (Spracúvané osobné údaje) v tabuľke uvedenej v článku 3 nižšie.

 

3/ Podrobnosti o spracovaní osobných údajov

3.1 V nasledujúcej tabuľke nájdete všetky informácie týkajúce sa :

 • Spracúvania vašich osobných údajov (Špecifické účely)
 • Podrobností ohľadom osobných údajov (Spracúvané osobné údaje)
 • Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje (Právny základ)
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje (Doba uchovávania)
 • Aké práva môžete uplatniť v postavení dotknutej osoby (Práva)

 

 

Špecifické účely

Spracúvané osobné údaje

Právny základ

Doba uchovávania

Práva

Dostupné práva závisia od právneho základu.

Spravovanie registrácie do Vernostného programu

Poskytnuté priamo vami:

Povinné : Titul, Meno, Priezvisko, E-mail, Dátum narodenia

Nepovinné: telefónne číslo, ŠPZ, informácie týkajúce sa skutočnosti, že dotknutá osoba pracuje v nákupnom centre.

Poskytnuté treťou stranou:

neuplatní sa

 

Plnenie zmluvy (Podmienky používania Vernostného programu)

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Prenosnosť

Spravovanie účasti na akciách organizovaných nákupným centrom

Upozorňujeme, že vám môžeme poslať informáciu, ktorá vám umožní zúčastniť sa na udalosti (príklad: ak udalosť vyžaduje, aby ste na jej účasť mali doklad o registrácii)

Priamo poskytnuté vami:

e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo

 

Poskytnuté treťou stranou:

neuplatní sa

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa ponúknuť členom vernostného programu možnosť zúčastniť sa na udalostiach organizovaných podľa ich vedomia a zaistiť bezpečnosť týchto udalostí

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

6 mesiacov po udalosti

 

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Námietka voči spracovaniu

Uľahčenie prístupu na parkovisko nákupného centra

Priamo poskytnuté vami:

Poznávacia značka vozidla (EČV)

Poskytnuté treťou stranou :neuplatní sa

Plnenie zmluvy (Podmienky používania Vernostného programu)

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Prenosnosť

Spravovanie ponúk a výhod Vernostného programu

bezplatný prístup k službám (za podmienok podrobne uvedených v Podmienkach používania vernostného programu):

parkovisko

detská zóna

toalety

zapožičanie predmetov (kočíky, dáždnik, invalidných vozíkov)

narodeninový darček

Priamo poskytnuté vami :

Loyalty card number , bar code, name, surname, birthdate

Poskytnuté treťou stranou :

neuplatní sa

Plnenie zmluvy (Podmienky používania Vernostného programu)

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

Žiadne ukladanie údajov pre využitie ponúk a výhod.

 

Ak je vernostná karta naskenovaná (nikdy nie v prípade použitia toaliet), môžeme si ponechať váš dátum návštevy a typ použitých služieb / ponúk

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Prenosnosť

Účasť na súťažiach organizovaných pre členov Vernostného programu

Priamo poskytnuté vami :

Číslo vernostnej karty, meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné údaje, ktoré môžu byť obsiahnuté v samotnej súťaži (odpovede na otázky)

 

Poskytnuté treťou stranou :

neuplatní sa

Plneniezmluvy (Podmienky súťaže)

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

1 mesiac po doručení cien výhercom

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Prenosnosť

Správa komunikácie pre informačné účely vo vzťahu k Vernostnému programu

(príklad: informácie o udalosti dostupné iba pre členov Vernostného programu)

Priamo poskytnuté vami :

Číslo vernostnej karty, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa

Telefónne číslo (voliteľné)

Poskytnuté treťou stranou :

neuplatní sa

Plnenie zmluvy (Podmienky používania Vernostného programu)

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Prenosnosť

Spravovanie obchodnej komunikácie:

E-mailom alebo sms, ak ste nám poskytli svoje mobilné telefónne číslo

Priamo poskytnuté vami :

emailová adresa

telefónne číslo (voliteľné)

 

Poskytnuté treťou stranou :

neuplatní sa

Súhlas

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

 

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Prenosnosť

Odvolanie súhlasu

Analýza vašich informácií / použitia služieb:

➢ poskytnúť vám prispôsobené ponuky; a

➢ Zdokonalenie našichanalýz vašich očakávaní a potrieb a realizácia nových funkcií a služieb

 

Upozorňujeme, že v tomto prípade budeme spracúvať osobné údaje uvedené v príslušnom stĺpci

Získané priamo od vás: všetky informácie, ktoré nám môžete poskytnúť.

 

Získané z vašej činnosti:

Správanie na webe (cookies)

účasť na akciách organizovaných nákupným centrom,

vaše využitie wifi: dátum návštevy nákupného centra,

Vaše využitie vernostných bodov

V prípade, že je vaša vernostná karta skenovaná na využitie služieb alebo účasť na udalosti v nákupnom centre

Oprávnený záujemPrevádzkovateľa lepšie porozumieť zákazníkovi za účelom poskytovania vhodných služieb a / alebo ponúk a oprávnený záujem vernostných členov dostávať personalizované ponuky a služby.

článok 6 ods. 1 písm. f¤ GDPR

 

Vezmite prosím na vedomie, že :

- súbory cookie sa zhromažďujú na právnom základe iba na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

- informácie týkajúce sa vášho používania wifi sa zhromažďujú iba na právnom základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

=> ale analýza týchto informácií, ako je tu uvedené, sa robí na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Prenosnosť

Zisťovanie polohy (iba v rámci nákupného centra - prostredníctvom aplikácie nákupného centra)

Priamo poskytnuté vami :

Provided by the use of the service : location data inside the shopping centre

Poskytnuté treťou stranou : neuplatní sa

Súhlas (prostredníctvom aplikácie nákupného centra)

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

 

Nedôjde kžiadnemu uchovaniu údajov o vašej polohe.

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Prenosnosť

Odvolanie súhlasu

Odpovede na žiadosti vernostných členov týkajúce sa osobných údajov

Priamo poskytnuté vami :

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo vernostného člena alebo kópia občianskeho preukazu, ak existuje

 

Poskytnuté treťou stranou :

neuplatní sa

Zákonná povinnosť

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Kalendárny rok od prijatia žiadosti plus 5 rokov

 

Ak sa vyžaduje váš občiansky preukaz, bude okamžite po kontrole vašej totožnosti vymazaný.

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Získanie spätnej väzby k našim službám

Priamo poskytnuté vami : odpovede na dotazník ohľadne ocenenia nami poskytovaných služieb.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa lepšie porozumieť zákazníkovi a zlepšovať služby a poskytovať príslušné služby alebo ponuky

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

3 roky od posledného digitálneho kontaktu alebo používania Služieb

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Námietka voči spracovaniu

Vznik, výkon alebo obrana právnych nárokov

(napríklad ak orgán činný v trestnom konaní alebo regulačný orgán vyšetruje trestný čin alebo udalosť)

Relevantné osobné údaje súvisiace s reklamáciou alebo sporom

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení jeho obrany;

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákonná lehota v závislosti od typu žaloby / sporu

Prístup

Oprava

Vymazanie

Obmedzenie spracovania

Námietka voči spracovaniu

 

4/ Prenos a zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

 • našimi súčasnými poskytovateľmi služieb zo zoznamu v Prílohe 1, uvedenom nižšie. Zoznam je pravidelne aktualizovaný a obsahuje názvy spoločností, adresy sídiel spoločností a konkrétny účel spracúvania osobných údajov.
 • akýmkoľvek príslušným orgánom alebo právnym subjektom, ktorý reaguje na právne alebo regulačné požiadavky, súdne príkazy, predvolanie na súdne konanie alebo súdny proces, ak je to potrebné na dodržanie príslušných právnych predpisov;
 • akýmkoľvek nadobúdateľom, ak sa osobné údaje prenášajú v rámci predaja alebo iného prevodu celého alebo časti nášho majetku na inú spoločnosť
 • s našimi poisťovateľmi, právnikmi, inými poradcami a súdmi pri vymáhaní pohľadávok a / alebo obrane nášho postavenia;

 

5/ Bezpečnosť osobných údajov

Bezpečnosť všetkých osobných údajov, ktoré uchovávame, berieme veľmi vážne a zaväzujeme sa ich chrániť. Implementovali sme preto všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a v súvislosti s tým, vybrali našich poskytovateľov.

S každým poskytovateľom služieb uvedeným v Prílohe 1 sme uzavreli dohody o spracúvaní údajov a preverili

ich všeobecné technické a organizačné opatrenia. Poskytovatelia služieb sú oprávnení pristupovať k údajom iba ako sprostredkovatelia v súlade s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov, iba v našom mene a podľa našich pokynov.

Avšak, nemôžeme vylúčiť všetky riziká spojené s používaním Internetu, preto vyzývame našich zákazníkov, aby zostali pri používaní internetových služieb obozretní.

 

6/ Spracovanie osobných údajov v EHO a mimo EHP

Používame externých poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať Služby a spracúvať vaše osobné údaje v našom mene. Na týchto poskytovateľov služieb tretích strán sa budú vždy vzťahovať povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a dôvernosti v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi.

 

Upozorňujeme, že niektorí poskytovatelia služieb tretích strán sa nachádzajú mimo EHP (Európsky hospodársky priestor), a preto môžu pristupovať a spracovávať vaše osobné údaje z krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov. V prípade prenosu údajov mimo EHP uzatvárame štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou, aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašich osobných údajov pri prístupe a ich spracúvaní mimo EHP. Naši sprostredkovateliasa tiež môžu riadiť Záväznými vnútropodnikovýim pravidlami.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom na adrese uvedenej v článku 7.5 nižšie.

Informácie ohľadom modelových doložiek môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en)

Informácie ohľadom Záväzných vnútropodnikových pravidiel môžete nájsť tu: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en)

 

7/ Vaše práva v postavení dotknutej osoby

7.1 Podľa príslušných právnych predpisov a v súlade s ustanoveniami tabuľky v článku 3.1 vyššie (stĺpec „Práva“) máte nasledovné práva *  :

 • Právo požadovať prístup k vašim osobným údajom: poskytneme vám podrobné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú.
 • Právo na opravu vašich osobných údajov: ak sú osobné údaje, ktoré spracúvame, nepresné ;
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov: ak máte záujem, aby sme vymazali niektoré alebo všetky vaše osobné údaje ;
 • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov: ak chcete, aby sme zastavili spracúvanie vašich osobných údajov, kým nepreukážeme závažné legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pre ustanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak namietate presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na minimum (ukladanie) a prípadne ich spracujeme iba na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo v prípade potreby na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z iného obmedzeného dôvodu v spulade s platnými zákonmi
 • prijímať vaše osobné údaje v štruktúrovanom a štandardnom formáte alebo požiadať o prenos týchto informácií inému prevádzkovateľovi (prenosnosť)

 

Upozorňujeme, že dostupné práva závisia od právneho základu spracovania. Pozrite si ustanovenia tabuľky v článku 3.1 vyššie (stĺpec „Práva“), kde nájdete práva, ktoré môžete uplatniť pri činnosti spracovania údajov.

 

7.2  Odvolanie vášho súhlasu / súhlasov

Ak je právnym základom spracúvania váš súhlas, ako je uvedené v tabuľke uvedenej v článku 3.1 vyššie (stĺpec „Právny základ“), môžete kedykoľvek daný súhlas (-y) odvolať bez akéhokoľvek dôvodu.

 

Ak sa tak rozhodnete, na základe tohto súhlasu zastavíme akékoľvek ďalšie spracúvanie údajov. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sa vykoná za predpokladu, že ste už svoj súhlas predtým poskytli.

 

V prípade, že si želáte odvolať súhlas súvisiaci s prijímaním komerčných informácií:

 > môžete zaslať e-mail podľa údajov uvedených nižšie v sekcii 7.5 Uplatnenie vašich práv

> zmeniť nastavenia vo vašom profile Vernostného programu

> kliknúť na odkaz odhlásenia, ktorý je k dispozícii v každej z e-mailových komunikácií

 

7.3 Odhlásenie sa z komunikácie súvisiacej s Vernostným programom

V rámci Vernostného programu a na základe právneho základu plnenia zmluvy medzi nami uzavretej (Podmienky používania vernostného programu) vám zašleme komunikáciu (ktorá sa bude týkať iba Vernostného programu a nebude obsahovať akékoľvek komerčné ponuky).

 

V prípade, že si neželáte dostávať tento druh komunikácie:

> môžete zaslať e-mail podľa údajov uvedených nižšie v sekcii 7.5 Uplatnenie vašich práv, alebo

> zmeniť nastavenia vo vašom profile Vernostného programu, alebo

> kliknúť na odkaz odhlásenia, ktorý je k dispozícii v každej z e-mailových komunikácií

 

7.4. Vymazanie vášho profilu vo Vernostnom programe

V prípade, že si želáte vymazať svoj profil vo Vernostnom programe :

               > môžete ho vymazať buď priamo v nastaveniach vášho profilu, alebo

               >  zaslať e-mail podľa údajov uvedených nižšie v sekcii 7.5 Uplatnenie vašich práv.

 

7.5 Uplatnenie vašich práv

Ak si želáte uplatniť tieto práva a / alebo získať všetky príslušné informácie, kontaktujte nás na tejto adrese: data@aupark-bratislava.sk.

Pre zabezpečenie efektívneho uplatňovania vašich práv upozorňujeme, že na vyššie uvedenú  e-mailovú adresu máte možnosť zaslať svoje otázky a požiadavky súvisiace:

 - so spracovaním údajov na oboch Prevádzkovateľov (Prevádzkovateľ na miestnejúrovni a Prevádzkovateľ na úrovni skupiny).

 

Aby sme zabránili porušovaniu práv tretích strán, vyhradzujeme si právo v prípade oprávnených pochybností pristúpiť k predchádzajúcemu overeniu vašej totožnosti a požiadať vás o:

 • číslo vašej vernostnej karty alebo v prípade, že ho nemáte,
 • doklad totožnosti

 

V prípade prijatia žiadosti odpovieme  najneskôr do 1 mesiaca od prijatia vašej žiadosti, avšak v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť vašej žiadosti si ponechávame právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie 2 mesiace. Ak sa rozhodneme predĺžiť lehotu na vašu odpoveď, budeme vás o tejto skutočnosti informovať do 1 mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

 

V prípade potreby môžete svoje otázky smerovať na recepciu nákupného centra.

 

7.6. Sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov

Máte právo predložiť sťažnosť týkajúcu sa našej činnosti spracúvania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 

8/ Zisťovanie polohy /údaje o polohe

8.1. Všeobecné ustanovenia

Na základe vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu udeleného v aplikácii nákupného centra môžu byť informácie týkajúce sa vašej polohy v našom nákupnom centre zhromažďované a spracúvané, zatiaľ čo vy budete autentifikovaní v aplikáciách nášho nákupného centra pre účely merania frekvencie vašich návštev a vašich plánov ciest v rámci nášho nákupného centra alebo poskytovania služieb súvisiacich s polohou.

Zisťovanie polohy sa uskutoční iba v prípade, iba ak ste aktivovali doplnkové služby / špecifickú funkciu v nastaveniach svojej stiahnutej aplikácie nákupného centra na vašom mobilnom zariadení. Tieto doplnkové služby môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach Služby.

Vezmite prosím na vedomie, že ak bude daný, váš súhlas bude platný okamžite pre všetky ďalšie prihlásenia v našej aplikácii v nákupnom centre a pre ďalšie návštevy v našom nákupnom centre do 12 mesiacov od prvej prihlásenia, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

 

 8.2   Spravovanie nastavení zisťovania polohy

Na zistenie vašej polohy v nákupnom centre je potrebná aktivácia funkcie Bluetooth vo vašom mobilnom zariadení.

V prípade, že si máte záujem použiť mapu centra, aktivácia funkcie Bluetooth nie je potrebná.

Upozorňujeme, že vás nebudeme zisťovať vašu polohu mimo nákupného centra. Zisťovanie polohy je umožnené za pomoci funkcie Bluetooth, ktoré sú umiestnené v spoločných priestoroch centra.

.

Funkciu zisťovania polohy môžete vo vašom mobilnom telefóne kedykoľvek zablokovať v nastaveniach.

 

9/ Automatické rozhodovanie / profilovanie

V súčasnosti neexistuje automatický rozhodovací proces ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne dôsledky alebo iné významné dôsledky. Napriek tomu vám budeme poskytovať konkrétne ponuky založené na vašich individuálnych osobných údajoch a analýze vášho spotrebiteľského správania sa.

Vzhľadom na to, že vás nechceme obťažovať v súvislosti s informáciami a ponukami, ktoré pre vás nie sú relevantné, posudzujeme váš nákupný profil, t.j. Informácie o vašich predchádzajúcich nákupoch, nákupných preferenciách zhromaždené prostredníctvom používania našich Služieb ako je uvedené v tabuľke  (článok 3.1), aby sme vám zaslali informácie a propagačný materiál prispôsobené výlučne vášmu nákupnému profilu.

 

10/ Prenos údajov v prípade zmeny vlastníctva

Ak sa Unibail-Rodamco-Westfield Group zapojí do fúzie, akvizície, zrušenia alebo predaja nákupného centra, v ktorom ste registrovaný ako člen vernostného programu, vyhradzujeme si právo previesť vaše osobné údaje. Ak budú vaše údaje v dôsledku fúzie, akvizície, zrušenia alebo predaja nákupného centra prevedené na iný subjekt, táto skutočnosť vám bude oznámená a/alebo sa bude vyžadovať váš súhlas.

 

11/ Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť revidované alebo aktualizované. Akákoľvek zmena Zásad ochrany osobných údajov nadobúda účinnosť okamihom zverejnenia na tejto webovej stránke. Ak si zmena vyžaduje oznam alebo súhlas, budete vopred informovaní o možnosti udelenia opätovného súhlasu.

 

 

Príloha 1 - Zoznam poskytovateľov služieb