Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2018

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2019

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy UR P6, s.r.o.

Technické podmienky miestnej distribučnej sústavy UR P6, s.r.o.

Ceny a podmienky odberu elektriny pre miestnu distribučnú sústavu 2019 

Cenník pre dodávku a distribúciu elektrickej energie 2021 platný od 1.1. 2021

Rozhodnutie o tarifách za prístup do MDS

Používané triedy typových diagramov odberu

Tabuľka priemerných ročných spotrieb

Spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie

Poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok

Podmienky rezervácie distribučnej kapacity

Informácie o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny

Informácie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií

Informácie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov

Štandardy kvality 2016

Štandardy kvality 2017

Štandardy kvality 2018

Štandardy kvality 2019

TDO-URP6 2019

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2020

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

Reklamačný formulár, kliknite tu (odkaz na google form)

 

Informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) Zákona č. 251/2012 Z.z. – Údaje pre reguláciu sieťových odvetví