CENTRUM JE OTVORENÉ
CENTRUM JE OTVORENÉ

Centrum je otvorené 10-21 hod (PO-PIA), 9-21 hod (SO-NE).

Otvorené sú predajne potravín, lekárne, drogérie a vybrané služby. Tešíme sa na vašu návštevu.

Zoznam otvorených prevádzok a výdajných miest nájdete tu

>>>

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto vyhlásením sa spravuje spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom, ktoré od Vás (ako druhej zmluvnej strany) Prevádzkovateľ prijal v súvislosti s uzatvorením a plnením nájomnej zmluvy ohľadom nájmu priestorov slúžiacich na podnikanie v obchodnom centre AUPARK Bratislava, ktorá bola uzatvorená medzi Prevádzkovateľom, ako prenajímateľom, a Vami, ako nájomcom, alebo inej zmluvy, ktorú ste uzatvorili s Prevádzkovateľom ako jeho dodávateľ v súvislosti s predmetom podnikania Prevádzkovateľa (ďalej len „Zmluva“).
Týmto vyhlásením sa taktiež spravuje spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vo vzťahu ku kontaktným osobám zmluvných strán Zmluvy, ako je ďalej uvedené v kapitole 3 nižšie.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO 47 240 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5586/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ osobných údajov, Vás týmto informuje o spracovaní osobných údajov a o právach s tým súvisiacich.
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné: AUPARK a. s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, adresa elektronickej pošty aupark@urw.com.

2. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade, ak ste pred uzatvorením Zmluvy alebo v rámci plnenia Zmluvy ako nájomca alebo dodávateľ, ktorý je zároveň aj dotknutou osobou (fyzickou osobou) v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 (ďalej len „GDPR“) poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, spoločnosť, pracovnú pozíciu, telefónne číslo, emailovú adresu, ďalšie informácie týkajúce sa Vášho zamestnania, údaje o plnení Zmluvy a iné súvisiace údaje vyplývajúce zo Zmluvy (ďalej len „Osobné údaje“), Prevádzkovateľ bude také Osobné údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyhlásení.
Osobné údaje získavame priamo od Vás. Aby sme zabezpečili spracúvanie len presných a aktuálnych údajov, môžeme údaje pravidelne aktualizovať aj z verejných zdrojov (najmä obchodný register, živnostenský register, ARES, register úpadcov, Vaše internetové stránky, internetové stránky dodávateľov).

3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VZŤAHU K VAŠIM KONTAKTNÝM OSOBÁM
V prípade, ak nie ste dotknutou osobou (fyzická osoba) v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR a/alebo pokiaľ ste poskytli Prevádzkovateľovi pred uzatvorením Zmluvy alebo v rámci plnenia Zmluvy osobné údaje členov svojich orgánov, svojich zamestnancov a/alebo iných kontaktných osôb (ďalej len „Kontaktné osoby“) v rozsahu meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy a pre zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi zmluvnými stranami Zmluvy, vyhlasujete a Prevádzkovateľovi ručíte za to, že ste si voči týmto Kontaktným osobám splnili všetky povinnosti stanovené GDPR a za Prevádzkovateľa splnili všetky informačné povinnosti Prevádzkovateľa (najmä, že ste poskytli Kontaktným osobám informácie uvedené v tomto vyhlásení a prípadne ďalšie informácie požadované právnymi predpismi, najmä v rozsahu vyžadovanom čl. 13 a 14 GDPR) tak, aby Prevádzkovateľ mohol tieto Osobné údaje spracovávať na nižšie uvedené účely.
Prevádzkovateľ bude spracúvať len osobné údaje Kontaktných osôb, ktoré mu poskytnete.  Spracúvanie osobných údajov Kontaktných osôb prebieha na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.
V súlade so Zmluvou s Prevádzkovateľom je druhá zmluvná strana povinná na výzvu Prevádzkovateľa preukázať splnenie informačnej povinnosti voči Kontaktným osobám, eventuálne Prevádzkovateľa bezodkladne informovať o tom, že nie sú splnené podmienky na spracúvanie Osobných údajov Kontaktných osôb a o zmenách Osobných údajov Kontaktných osôb. Prípadné spracúvanie Osobných údajov Kontaktných osôb sa bude riadiť podmienkami stanovenými v tomto vyhlásení.

4. ÚČEL, DOBA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše Osobné údaje (vrátane Osobných údajov Kontaktných osôb) spracúvame za účelom plnenia zmluvných povinností podľa Zmluvy a zefektívnenia komunikácie medzi zmluvnými stranami. Osobné údaje teda spracúvame najmä na tieto účely:
Plnenie zmluvných záväzkov. Osobné údaje spracúvame za účelom plnenia nájomných, kúpnych a iných zmlúv, ďalej tiež pre prípadné reklamácie tovarov a služieb a evidenciu nájomcov a/alebo našich dodávateľov. Údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a druhou zmluvnou stranou podľa Zmluvy. Poskytnutie Osobných údajov je v takomto prípade nevyhnutná požiadavka na plnenie Zmluvy a bez poskytnutia Osobných údajov nie je možné Zmluvu uzatvoriť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.
Efektívna komunikácia. Osobné údaje Vás alebo Kontaktných osôb spracúvame taktiež za účelom zabezpečenia efektívnej komunikácie medzi nami a druhou zmluvnou stranou Zmluvy a tiež za účelom zabezpečenia nepretržitej prevádzky obchodného centra AUPARK Bratislava v jeho obvyklých otváracích hodinách, vrátane víkendov a dní pracovného pokoja (najmä odstraňovanie havárií a porúch v priestoroch tohto obchodného centra bezodkladne po zistení takýchto havárií a porúch, zabezpečenia bezpečnosti pracovníkov a návštevníkov tohto obchodného centra, predchádzania vzniku škôd na majetku nájomcov, dodávateľov a iných osôb a minimalizácie rozsahu už vzniknutých škôd, oznamovania neplánovaného uzatvorenia tohto obchodného centra alebo jeho časti z dôvodov udalostí vyššej moci a operatívnej koordinácie zábavných a iných akcií usporadúvaných v tomto obchodnom centre).
Účtovné doklady. Niektoré Osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (najmä faktúrach). Podľa našich platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve, či zákona o DPH) máme povinnosť tieto doklady uchovávať, a to až po dobu 10 rokov. Pokiaľ nám vznikne zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, ukladáme spolu s nimi i Vaše Osobné údaje uvedené na príslušnom daňovom doklade.
Určenie, výkon a bránenie právnych nárokov. Po ukončení dodávateľského vzťahu s Vami môžeme po dobu trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z Vašich Osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadné bránenie právnych nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb.
Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

5. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemcami Osobných údajov budú spoločnosť Unibail-Rodamco Česká Republika s.r.o., IČO: 438 73 464, so sídlom Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 388/1, PSČ: 110 00, Česká republika, spisová značka: C 5217 vedená Mestským súdom v Prahe, a ďalej spoločnosť Unibail Management S.A.S., so sídlom 7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností v Paríži pod č. 414878389. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať Osobné údaje mimo územia Európskej únie.
K Osobným údajom môžu mať tiež prístup dodávatelia našich IT systémov a súvisiacich služieb, ktorí sú v postavení sprostredkovateľov osobných údajov.
K niektorým Osobným údajom môžu mať výnimočne prístup externí audítori, daňoví poradcovia či právni zástupcovia, pokiaľ je to nevyhnutné pre vymáhanie či zaúčtovanie pohľadávok alebo ochranu našich oprávnených záujmov. Pokiaľ sa na nás pri výkone svojich právomocí obrátia orgány verejnej moci so žiadosťou o poskytnutie informácií, ktorých súčasťou môžu byť Osobné údaje, budeme na základe povinností vyplývajúcich zo zákona alebo iného právneho aktu povinní v nevyhnutnom rozsahu Vaše Osobné údaje sprístupniť.
S vyššie uvedenými príjemcami, ktorí sú v pozícii sprostredkovateľov osobných údajov, sme uzatvorili zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré zaručujú najmenej rovnakú úroveň ochrany Vašich Osobných údajov ako toto vyhlásenie.

6. ZABEZPEČENIE DÁT
Zaviedli sme a udržiavame nevyhnutné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre Vás ako dotknutú osobu. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť Vaše Osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať vykonanie primeraných krokov k zabezpečeniu zodpovednosti zamestnancov, ktorí majú prístup k Osobným údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy na obnovu dát a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené Osobné údaje, atď.

7. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV
Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu nesprávnych Osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo doplnenie neúplných osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania (najmä v prípade, ak napádate správnosť spracúvaných Osobných údajov, ak je spracúvanie Osobných údajov protizákonné, Prevádzkovateľ už Osobné údaje nepotrebuje, namietali ste voči spracúvaniu), právo namietať alebo podať sťažnosť voči spracúvaniu Osobných údajov, požadovať prístup k Osobným údajom, právo byť informovaný o porušení ochrany Osobných údajov, právo na vymazanie a ďalšie prípadné práva stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako sú uvedené nižšie.
Dotknuté osoby, t.j. vy a/alebo Kontaktné osoby, môžete svoje práva uplatniť na adrese aupark@urw.com, a to prostredníctvom e-mailu, prípadne po predchádzajúcej dohode na kontaktnej adrese Prevádzkovateľa.
Ak budete uplatňovať svoje práva, môžeme Vás požiadať o poskytnutie niektorých dodatočných Osobných údajov, ktoré ste nám už skôr poskytli. Poskytnutie takých údajov je nevyhnutné pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná Vami. Odpovieme Vám do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti, pričom si vyhradzujeme právo túto lehotu v zložitých prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Dotknuté osoby môžu uplatňovať nasledujúce práva:

a) Oprava Osobných údajov
Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu alebo doplnenie neúplných Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste mohli udržiavať Vaše Osobné údaje presné a aktuálne.

b) Vymazanie Osobných údajov
Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
Ak nás kontaktujete s takouto žiadosťou, bez zbytočného odkladu vymažeme všetky Vaše Osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ Vaše Osobné údaje už nepotrebujeme pre plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, či na ochranu našich oprávnených záujmov, ako sú opísané vyššie.

c) Sprístupňovanie Vašich Osobných údajov
Máte právo požadovať informáciu o tom, či spracúvame Vaše Osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme Vám sprístupnili Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ďalšie osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby, vrátane poskytnutia kópie týchto údajov.
Ak budete požadovať prenos Vašich Osobných údajov, ktoré spracúvame na základe plnenia Zmluvy, môžete nás požiadať o ich prenos priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi údajov), ktorú uvediete vo svojej žiadosti, za prekladu, že takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb a bude technicky uskutočniteľná.

d) Právo vzniesť námietky
V prípade, že Vaše Osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (napr. pokiaľ spracúvame Vaše údaje ako kontaktnej osoby nášho dodávateľa), máte právo, z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu.
Ak v takomto prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo ak nepreukážeme, že tieto údaje sú nutné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

e) Obmedzenie spracúvania
Ak nás požiadate o obmedzenie spracúvania svojich Osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať Vaše Osobné údaje, obmedzíme spracúvanie Vašich Osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracúvať výlučne na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných limitovaných dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v spracúvaní Vašich Osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

f) Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami realizovaného spracúvania Vašich Osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, dataprotection.gov.sk.
Tento dokument môže byť pravidelne aktualizovaný.

Posledná aktualizácia dňa 18.5.2018.